Даргын тушаал

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/02 2019-01-02 Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
2 А/03 2019-04-02 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
3 А/04 2019-04-17 Байгууллагын нягтлан шалгах комиссын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
4 А/06 2019-05-03 Ажлын хэсэг томилох тухай
5 А/07 2019-05-16 Хөрөнгө хүлээлцэх комисс томилох тухай
6 А/10 2019-05-25 Тооллогын комисс байгуулах тухай
7 А/09 2019-05-28 Хөрөнгө зарцуулах тухай
8 А/11 2019-06-25 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай
9 А/12 2019-06-25 Тэтгэмж олгох тухай
10 А/13 2019-07-29 Хөрөнгө хүлээлцүүлэх комисс томилох тухай
11 А/14 2019-07-30 Хөрөнгө хүлээлцэх комисс томилох тухай
12 А/17 2019-11-15 Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай
13 А/18 2019-11-28 Ажлын хэсэг томилох тухай
14 А/19 2019-11-28 Зардал гаргах тухай
15 А/20 2019-11-28 Зардал гаргах тухай
16 А/21 2019-12-19 Хөрөнгө зарцуулах тухай
17 А/22 2019-12-19 Шагнуулах тухай
18 А/02 2020-02-03 Нэмэгдэл олгох тухай
19 А/03 2020-02-03 Нэмэгдэл олгох тухай
20 А/04 2020-03-16 Ажлын цагийг тусгай горимд шилжүүлэх тухай