Төрийн болон орон нутгийн өсчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авахад дагаж мөрдөж буй журамууд 

Энд дарна уу. https://www.tender.gov.mn/mn/rules/list

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн талаар дагаж мөрдөж буй актууд

Энд дарна уу. https://www.pcsp.gov.mn/f/107   https://www.pcsp.gov.mn/f/81