1. Дуудлага худалдааг 2019 оны 03-р сарын 18-ны өдрийн 12 цагт аймгийн ЗДТГ-ын 508 тоот өрөөнд зохион байгуулна;

                                                                                    АЛСЫН ХАРАА 

Иргэнд чиглэсэн төрийн үйлчилгээг төлөвшүүлсэн, үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангасан, төрийн мэргэшсэн байгууллага болох                    


                                                                                    ЭРХЭМ ЗОРИЛГО 

Орон нутгийн өмчийн бүртгэл, ашиглалт,  хадгалалт хамгаалалтыг хуулийн дагуу хэрэгжүүлж, өмчид бүртгэлээр тавих хяналтыг сайжруулж, худалдан авах ажиллагааг мэргэжлийн өндөр түвшинд  ил тод нээлттэй зохион байгуулах