Даргын тушаал

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/19 2020-07-28 Зардал гаргах тухай
2 А/20 2020-09-08 Комисс томилох тухай
3 А/21 2020-09-16 Урамшуулал олгох тухай
4 А/25 2020-12-14 Урамшуулал олгох тухай
5 А/26 2020-12-17 Зардал гаргах тухай
6 А/27 2020-12-18 Хөрөнгө зарцуулах тухай
7 А/28 2020-12-21 Хөрөнгө зарцуулах тухай
8 А/29 2020-12-21 Тэтгэмж олгох тухай
9 А/30 2020-12-21 Хөрөнгө данснаас хасах тухай
10 А/24 2020-12-24 Хоолны үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх тухай
11 А/31 2020-12-30 Хөдлөх хөрөнгөд үнэлгээ тогтоох тухай
12 А/01 2022-01-03 цалин шинэчилэн тогтоох тухай
13 А/02 2022-01-03 хэвлэмэл хуудасны индекс батлах тухай
14 А/03 2022-01-07 хөрөнгө хүлээлцүүлэх комисс томилох тухай
15 А/04 2022-01-07 хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчилэн батлах
16 А/05 2022-05-20 тооллогын комисс томилох тухай
17 А/06 2022-07-06 ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай
18 А/07 2022-07-06 үнэлгээний баг байгуулах тухай
19 А/08 2022-07-06 өмч хамгаалах байнгын зөвлөл байгуулах тухай
20 А/09 2022-07-07 төрийн жинхэнэ албан хаагчдад мөнгөн урамшуулал олгох тухай