1. Дуудлага худалдааг 2019 оны 03-р сарын 18-ны өдрийн 12 цагт аймгийн ЗДТГ-ын 508 тоот өрөөнд зохион байгуулна;      Даргын тушаал

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/28 2020-12-21 Хөрөнгө зарцуулах тухай
2 А/29 2020-12-21 Тэтгэмж олгох тухай
3 А/30 2020-12-21 Хөрөнгө данснаас хасах тухай
4 А/24 2020-12-24 Хоолны үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх тухай
5 А/31 2020-12-30 Хөдлөх хөрөнгөд үнэлгээ тогтоох тухай