Даргын тушаал

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/02 2019-01-02 Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
2 А/03 2019-04-02 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
3 А/04 2019-04-17 Байгууллагын нягтлан шалгах комиссын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
4 А/06 2019-05-03 Ажлын хэсэг томилох тухай
5 А/07 2019-05-16 Хөрөнгө хүлээлцэх комисс томилох тухай
6 А/10 2019-05-25 Тооллогын комисс байгуулах тухай
7 А/09 2019-05-28 Хөрөнгө зарцуулах тухай
8 А/11 2019-06-25 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай
9 А/12 2019-06-25 Тэтгэмж олгох тухай
10 А/13 2019-07-29 Хөрөнгө хүлээлцүүлэх комисс томилох тухай
11 А/14 2019-07-30 Хөрөнгө хүлээлцэх комисс томилох тухай
12 A/17 2019-11-15 Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай
13 A/17 2019-11-15 бараа зөвлөх үйлчилгээ, худалдан авалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
14 A/17 2019-11-15 өмчийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
15 A/17 2019-11-15 өмчийн бүртгэл ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн
16 A/17 2019-11-15 худалдан авалт хариуцсан мэргэжилтэн
17 A/17 2019-11-15 Хууль, эрх зүй гэрээний хэрэгжилт хөрөнгийн мэдээлэл лавлагаа, хөрөнгийн бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн программ хариуцсан мэргэжилтэн
18 А/17 2019-11-15 Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай
19 А/18 2019-11-28 Ажлын хэсэг томилох тухай
20 А/19 2019-11-28 Зардал гаргах тухай