Даргын тушаал

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/05 2020-03-26 Зардал гаргах тухай
2 А/06 2020-03-31 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай
3 А/07 2020-04-10 Б.Дэлгэрмаад зэрэг дэвийн нэмэгдэл олгох тухай
4 А/08 2020-05-08 Хөрөнгө зарцуулах тухай
5 А/09 2020-05-28 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай
6 А/10 2020-06-02 Нэмэгдэл олгох тухай
7 А/11 2020-06-25 Тооллогын комисс байгуулах тухай
8 А/12 2020-06-29 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай
9 А/13 2020-06-29 О.Буяндззрэнд нэмэгдэл олгох тухай
10 А/14 2020-06-29 Зардал гаргах тухай
11 А/16 2020-07-08 Урамшуулал олгох тухай
12 А/15 2020-07-17 Тэтггэмж олгох тухай
13 А/17 2020-07-28 Комисс томилох тухай
14 А/18 2020-07-28 Зардал гаргах тухай
15 А/19 2020-07-28 Зардал гаргах тухай
16 А/20 2020-09-08 Комисс томилох тухай
17 А/21 2020-09-16 Урамшуулал олгох тухай
18 А/25 2020-12-14 Урамшуулал олгох тухай
19 А/26 2020-12-17 Зардал гаргах тухай
20 А/27 2020-12-18 Хөрөнгө зарцуулах тухай