Даргын тушаал

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/10 2022-09-14 цалинг шинэчилэн тогтоох тухай
2 А/11 2022-10-14 ариунаад цалинтай чөлөө олгох тухай
3 А/12 2022-11-01 ажлын хэсэг байгуулах тухай
4 А/13 2022-11-02 хөрөнгө зарцуулах тухай
5 А/14 2022-12-01 журам батлах тухай
6 А/15 2022-12-08 үнэлгээний баг байгуулах тухай
7 А/16 2022-12-21 хөрөнгө зарцуулах тухай
8 А/17 2022-12-26 тооллогын комисс томилох тухай
9 А/01 2023-01-02 цалинг шинэчилэн тогтоох тухай
10 А/02 2023-04-21 Орон нутгийн өмчийн 2022 оны тооллогын дүнг батлах тухай
11 А/03 2023-05-16 Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай